آخرین اخبار

آغاز به کار آزمایشگاه اختلالات رفتاری خواب در شیراز علمي

  بزرگنمايي:

فارس آنلاین - آزمایشگاه اختلالات رفتاری خواب، با هدف شناساییو بررسی مشکلات افراد در هنگام خواب، امروز به بهره برداری رسید .
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس به نقل از سایتعلوم پزشكی شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشكی شیراز عصر یكشنبه 16 مهر در مراسم بهره‌برداریاز آزمایشگاه اختلالات رفتاری خواب، گفت: در این مرکز کارهای تحقیقاتی، آموزشی و درمانیانجام می‌شود.
ایمانیه گفت:‌ راه اندازی این مرکز با همکاری بسیارخوب معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اساتید دانشگاهانجام شده که اتفاق خوب و مبارکی است .
وی با تصریح اینكه برای راه اندازی و تجهیز اینآزمایشگاه، حدود 200 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: 6 گروه علمی در دانشکده علومو فناوری‌های نوین پزشکی شیراز فعال است كه در ارتباط با نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی،مهندسی با بیولوژی تولیدمثل، پزشکی مولکولی و علوم اعصاب کار می‌کنند.
ایمانیه همچنین از پیش بینی برای اختصاص ساختمانجدیدی به این دانشکده در پردیس شهید دوران خبر داد .
رئیس دانشکده علوم و فناوری های پزشکی دانشگاهعلوم پزشکی شیراز، با اشاره به آغاز به کار واحد اختلالات رفتاری خواب (BSDU) آزمایشگاه علوم اعصاب(مغز، شناخت، رفتار) این دانشکده،گفت: اختلالات شایع خواب شامل بی خوابی، خواب‌آلودگی زیاد روزانه و خستگی، اختلالاتتنفسی هنگام خواب، اختلالات حرکتی هنگام خواب و اشکالات رفتاری هنگام خواب، در درصدیاز افراد جامعه به شکلی مهم و آزاردهنده، دیده می شود .
دکتر "یونس قاسمی" افزود: توجه نکردنبه اختلالات خواب و درمان نکردن آنها نه تنها به کارآیی پایین افراد، بلکه به تبعاتقابل توجه جسمی و روانی منجر می شود، چنانچه هر یک از ما درجاتی از اختلالات خواب راتجربه می کنیم، ممکن است ارزیابی از سوی متخصص اختلالات خواب و اقدامات تشخیصی و درمانیدر مورد ما ضرورت بالینی جدی داشته باشد .
او با بیان اینکه رشد روزافزون تعداد کلینیک هایخواب و تعداد زیاد افرادی که برای انجام تست های تشخیصی اختلالات خواب به این مراکزارجاع داده می شوند، نیاز توجه به کیفیت انجام تست خواب را در کشور، بیش از پیش میکند؛ ادامه داد: تشخیص به موقع و دقیق این اختلالات، نقش ویژه ای در حفظ و ارتقای سلامتجسمی و روانی افراد، افزایش بهره وری و کارایی و همچنین کاهش حوادث شغلی و تصادفاتجاده ای دارد، در بررسی اختلالات خواب و درمان آنها تست های مختلفی طراحی، استانداردو معرفی شده است که مهم ترین آنها شامل "پلی سومنوگرافی" شبانه، تست سنجشمیزان خواب آلودگی در روز، تست سنجش میزان توانایی بیدار ماندن و تیتراسیون CPAP هستند .
رئیس دانشکده علوم نوین، اضافه کرد: هزینه راهاندازی و خرید دستگاه های واحد اختلالات رفتاری خواب به مبلغ دو میلیارد ریال، از بودجهدانشگاه علوم پزشکی و ستاد علوم شناختی است.
مدیر گروه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری هاینوین پزشکی شیراز، تست خواب یا "پلی سومنوگرافی"، را متداول ترین تستی معرفیکرد که در مراکز اختلالات خواب انجام می شود.
او ادامه داد: این تست برای تشخیص بسیاری از اختلالاتخواب به عنوان روش استاندارد محسوب می شود که می توانیم به سندرم وقفه موقت تنفسی(آپنه)خواب از نوع انسدادی، سندرم آپنه خواب مرکزی، حرکات ریتمیک اندام هنگام خواب و حملاتخواب در مدت روز اشاره کنیم؛ یکی از عوارض و نشانه های مشترک این اختلالات، خواب آلودگیدر مدت روز است؛ استفاده مستقیم پلی سومنوگرافی در تشخیص خواب آلودگی در روز، به کاربرد آن در تست های ارزیابی خواب آلودگیدر روز و میزان توانایی در بیدار ماندن بر می گردد که به صورت اختصاصی به این منظورطراحی شده است .
دکتر "محمد نامی" افزود: با انجام تست خواب، مراحل مختلف خواب(خواب سبک، خواب عمیقو خواب رویا) و اتفاقات غیرطبیعی هنگام خواب تشخیص داده می شوند؛ در این روش با بررسیامواج مغزی و قلبی، وضعیت تنفس، میزان اکسیژن خون و حرکات بدن می توانیم بسیاری ازاختلالات و بیماری های خواب را تشخیص دهیم و امکان درمان مناسب آنها را مهیا کنیم .
او اضافه کرد: تست خواب، یک تست چند پارامتری استکه عملکرد تعدادی از ارگان ها و سیستم های بدن انسان را در خواب ضبط و ثبت می کند؛نوار مغز، نوار قلب، نوار عضله، نوار چشم، جریان هوای تنفسی، تلاش تنفسی و درصد اشباعاکسیژن خون از اجزای معمول یک تست خواب محسوبمی شوند .
این دکترای تخصصی علوم اعصاب و فلوشیپ اختلالاتخواب، ادامه داد: برای انجام تست خواب، فرد باید یک شب را در آزمایشگاه خواب بخوابد؛مدتی که فرد خواب است تعدادی حسگر وسایل دیگر برای ثبت اطلاعات لازم به بیمار متصلمی شود، با وجود تغییر فضای خواب و اتصال تعداد زیادی الکترود و وسایل دیگر به بیماران،بیشتر بیماران در اندازه معمول در آزمایشگاه خواب، به خواب می روند، تنها تعداد اندکیاز بیماران اظهار می کنند که نسبت به شرایط معمول خواب بدتری داشته اند؛ در این تست،نوار عضله از یکی از عضلات پا برای ثبت حرکات پاها و همچنین از یکی از عضلات چانه برایاندازه گیری انقباضات عضلانی گرفته می شود .
نامی، بیان کرد: از داده های تست خواب می توانیماطلاعات زیادی به دست آوریم که بعضی از آنها شامل میزان تاخیر خواب، مراحل خواب، کیفیتخواب، نامنظمی های تنفسی مانند "آپنه" و "هایپوپنه" و تعداد ریزبرانگیختگیها در مغز است .
او در زمینه میزان تاخیر خواب، گفت: مدت زمانیکه طول می کشد تا افراد به خواب بروند در افراد سالم و بیماران مبتلا به اختلالات خوابمتفاوت است؛ در تست ارزیابی خواب آلودگی در روز و میزان توانایی در بیدار ماندن نیز،میزان تاخیر خواب محاسبه می شود که بیانگر شدت خواب آلودگی افراد است .
این عضو هیات علمی دانشکده علوم نوین، اضافه کرد:یک خواب طبیعی به ترتیب شامل مراحل یک، دو، سه در بخش Non-REM و فاز REM است که چهار تا 6 دفعه این چرخه در یک شب تکرار می شود؛ مدتاین مراحل در افراد بیمار بسته به نوع بیماری آنها تفاوت دارد .
نامی با اشاره به کیفیت خواب، افزود: تعداد تمامدقایقی که فرد در خواب بوده است تقسیم بر تمام زمانی که فرد در رختخواب به سر برده،بیانگر کیفیت خواب است؛ این میزان در افراد طبیعی برابر 85 تا 90 درصد است، در صورتیکه افراد بیمار بسته به نوع بیماری، کیفیت خواب به مراتب پایین تری دارند .
او در ادامه گفت: نامنظمی های تنفسی مانند آپنهو هایپوپنه یکی دیگر از اطلاعات به دست آمده از این تست است، هایپوپنه به معنی کاهشجریان هوای تنفسی به میزان کمتر از 80 درصد حد پایهو آپنه به معنی کاهش جریان هوای تنفسی به میزان کمتر از 20 درصدحد پایه به مدت بیش از 10 ثانیه است،جمع آپنه و هایپوپنه در افراد طبیعی کمتر از پنج است، اما در افراد مبتلا به سندرمآپنه، خواب گاهی تا 600 عدد هم میرسد .
مدیر گروه علوم اعصاب دانشکده، در زمینه تعدادریز برانگیختگی ها در مغز، بیان کرد: ریز برانگیختگی در مغز به معنی بیداری کوتاه مدتدر حد چند ثانیه است که فرد متوجه آن نمی شود؛ در برانگیختگی مغزی الگوی امواج مغزناگهان تغییر می کند و مشابه حالت بیداری می شود، ریزبرانگیختگی ها در مغز در نتیجهموارد مختلفی مانند حرکت پاها و ناراحتی های تنفسی ایجاد می شود، موارد زیاد برانگیختگیدر خواب افراد می تواند نشانه ابتلای آنها به اختلالات خواب و توجیه کننده خستگی ونبود خواب کافی آنها باشد .
نامی افزود: ناهنجاری های ریتم قلبی، وضعیت بدندر مدت خواب و الگوی حرکت پاها، از دیگر مواردی است که از تست خواب به دست می آید .
در حاشیه این برنامه، از ماکت سنگی مغز انسان کهدر دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز ساخته شده است، رونمایی شد.
انتهای پیام
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بزرگترین سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی در حوزه سرطان پستان خواهد بود

ریشه مشكلات جامعه دور شدن زنان از خانواده است/ لزوم كاهش ساعت كار زنان شاغل

اعلام دانشگاه‌های علوم كشاورزی برتر جهان/ دانشگاه شیراز جزو یك‌درصد دانشگاه‌های برتر

راه‌اندازی مجدد رصدخانه دانشگاه شیراز همزمان با چهلمین سال تاسیس!

هفتمین سمینار سلامت زنان در شیراز برگزار می‌شود

غذای سالم اولین اصل در تامین سلامت جامعه است/ واكسن آنفلوآنزا از چین وارد نمی‌شود

برگزیدگان مدارس فصلی خلاقیت درفارس، بورسیه می گیرند

اختلال در تکلم و فلج یک طرف صورت می تواند علامت های سکته مغزی باشد

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت آموزش عالی اندونزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

كانكس كلاس در فارس جایگزین چادر كلاس می‌شود/ بازماندگان از تحصیل تا سال 99 تحت پوشش قرار می‌گیرند

برگزاری مراسم بازگشایی دانشگاه‌های فارس

حضور دانش‌آموزان روستایی در ممسنی با لباس محلی سر كلاس درس

ارایه بیش از 10 هزار خدمت در بیمارستان صحرایی شهدای مدافع حرم

آغاز به کار آزمایشگاه اختلالات رفتاری خواب در شیراز

علوم پزشكی شیراز 400 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبكار است

افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد مخاطرات بهداشتی به‌دنبال دارد

اجلاس بین‌المللی هماهنگی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی در شیراز آغاز به کار کرد

جایگزینی فروشگاه مهربانی به جای بوفه در مدارس فارس

نهصد هیئت عزاداری دانش‌آموزی در فارس ثبت شده است

انتخاب جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد تسهیل‌گر در طرح توسعه مشاغل خانگی

انعقاد قرارداد توسعه مشاغل خانگی برای 20 هزار نفر در هشت استان

توصیه‌هایی برای سلامت سالمندان/ اسیدفولیک و منیزیم فراموش نشود

پس از برجام روابط بین‌الملل دانشگاه شیراز شتاب گرفته است

صاحب فناوری شدن بهترین روش برای ایجاد اشتغال است

فعلا ماندگار هستم

معرفی مدیر جدید امور فناوری دانشگاه شیراز/ 80 درصد اساتید دانشگاه شیراز فقط تدریس می‌كنند

رعایت انصاف عامل ماندگاری است

مجلس عزاداری امام حسین فرصتی برای معرفت‌افزایی است

نمایش توانمندی پزشكان شیراز در سمینار زنده جراحی عروق مغزی

بهره‌برداری از مدرسه خیرساز توكلیان در شیراز

سخت‌گیر نیستیم بلكه استاندارد عمل می‌كنیم

برپایی بیمارستان صحرائی در منطقه مزایجان استان فارس

آیت‌الله گلپایگانی اعلام كرد: اجرای 118 طرح توسط بنیاد بركت در فارس

بهره‌برداری از 15 مدرسه بنیاد بركت در فارس

هدف نهائی حاكمیت تمدن اسلامی است

متخصص تغذیه و رژیم درمانی:اصلاح ژنتیک و تراریخته باهم فرق دارند

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با دانشگاه‌های اندونزی همكاری می‌كند

تبدیل یاددادن به یادگرفتن یك هدف تحول بنیادین نظام آموزشی است

عیادت نماینده وزیر آموزش و پرورش از دانش‌آموزان هرمزگانی در شیراز

پیشرفت كشور در گرو تعالی آموزش و پرورش است

آغاز سال تحصیلی در مدارس استثنایی فارس

عمل خارج کردن تومور داخل نخاعی با روش میکروسرجری در جهرم

زنگ مهر به صدا درآمد

اغلب اعضای هیئت علمی دانشگاه ابقاء‌ دكتر ایمانیه را به صلاح فارس می‌دانند

تربیت فارغ‌التحصیلان کارآفرین راهکار جلوگیری از مهاجرت نخبگان/ جهاددانشگاهی پیشرو در اشتغال فارغ‌التحصیلان

دانشگاه باید کانون تولید ثروت باشد

افتتاح 24 میلیارد تومان پروژه دانشگاهی در شیراز

وضعیت رفاهی دانشگاه شیراز در دولت یازدهم متحول شد

برگزاری جشن شکوفه‌ها در فارس/ ورود 86 هزار كلاس‌ اولی به مدرسه

گردهمایی مشاوران امور ایثارگران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شیراز